Huisregels en Huurvoorwaarden Huisje Huren Zeeland


Huisregels

• Huisdieren zijn niet toegestaan
• Verboden in het vakantiehuisje te roken.
• Onze huisjes zijn uitsluitend voor recreatie doeleinden bestemd. U mag onze woning niet anders gebruiken dan waarvoor deze bestemd is, d.w.z. Niet bedoeld voor vieren van feestjes & partijen etc., etc. In de ruimste zin van het woord.
• Meubilair voor binnen dient ook binnen in huis te blijven, gelieve stoelen etc. binnen te laten.
• Parasol intrekken bij harde wind en regen. Stoelen eventueel onder afdak.
• Lege flessen, plastic afval en karton kan voor het huis in de containers tegenover de supermarkt. Voor het restafval staat op het eigen parkeerterrein een grijze en groene container. (Oranje container is onze reservecontainer svp niet gebruiken)
• Het is niet toegestaan te frituren in de woning
• Het ophangen van slingers d.m.v. plakband, tape, dubbelzijdig plakband, spijkers, punaises etc. en het gebruik van confetti/crêpe papier ed. is niet toegestaan.
Wat vragen wij van u bij vertrek
• Vaatwerk schoon in de kast achterlaten, vaatwasser indien aanwezig uitgeruimd.
• Koelkast leeg.
• Lampen uit.
• Indien u de BBQ heeft gebruikt deze weer schoon en leeg achterlaten.
• Plastic en papier deponeren in de daarvoor aanwezige containers aan de overkant van de supermarkt en huisvuil op eigen parkeerterrein in grijze en groen container. (Oranje container is onze reservecontainer svp niet gebruiken).
• Het huisje netjes en veegschoon achterlaten
• Met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.
Hiermee voorkomt u dat schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Huurvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen
• HUISJE HUREN ZEELAND kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
• HUISJE HUREN ZEELAND kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.
• Evenmin kan HUISJE HUREN ZEELAND verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water, elektriciteit of WIFI en het gebrek aan zonne-uren en/of gebrek of teveel aan regenval.
• HUISJE HUREN ZEELAND wijst elke verantwoordelijkheid af voor:
o Letsel ontstaan door het gebruik maken van de faciliteiten.
o Verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig,
o Kosten voortvloeiend uit het niet op tijd kunnen bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging of andere oorzaken.

Artikel 2: Reserveren en prijs
• Een reservering is geldig vanaf het moment, dat HUISJE HUREN ZEELAND de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.
• Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en de omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.
• De prijzen van uw boeking zijn berekend in EURO’S en zijn per woning, per week of andere periode. Bijkomende kosten, zoals elektraverbruik in de wintermaanden enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Betaling van de huurprijs
• Voor iedere reservering dient een aanbetaling van 30% van de huurprijs te worden gedaan. Gelieve deze aanbetaling binnen drie dagen te voldoen aan Huisje Huren Zeeland bankrekening NL67 ABNA 0883 5555 73
• De boeking is dus pas definitief als de aanbetaling door Huisje Huren Zeeland is ontvangen. Heeft de aanbetaling 72 uur na het verzenden van de huurbevestiging nog niet plaats gevonden, dan heeft Huisje Huren Zeeland het recht om het vakantiehuis opnieuw voor verhuur aan te bieden.
• De aanbetaling houdt tevens in dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de voorwaarden zoals gesteld in de Huurvoorwaarden van HUISJE HUREN ZEELAND.
• Het restant (huur, toeristenbelasting+ borgsom € 150,=) dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf in het vakantiehuis door HUISJE HUREN ZEELAND te zijn ontvangen. Indien deze betaling niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief/email ontvangen met het verzoek het restant binnen 3 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. HUISJE HUREN ZEELAND heeft dan tegelijkertijd het recht het betreffende vakantiehuis opnieuw voor verhuur aan te bieden.
• Indien de reservering minder dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs, toeristenbelasting + borgsom binnen drie dagen plaats te vinden. Heeft de aanbetaling 72 uur na het verzenden van de huurbevestiging nog niet plaats gevonden, dan heeft Huisje Huren Zeeland het recht om het vakantiehuis opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Artikel 4: Annulering door de huurder
• Elke annulering moet schriftelijk (aangetekend), per email (bewijs leesbevestiging verhuurder) aan HUISJE HUREN ZEELAND worden gemeld.
• HUISJE HUREN ZEELAND brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
o Bij annulering tot 3 weken vóór de boekingsdatum, vindt van de aanbetaling van 30% GEEN restitutie plaats.
o Bij annulering 2 weken vóór de boekingsdatum bent u 75% van het VOLLEDIGE huurbedrag verschuldigd.
o Bij annulering 1 week vóór de boekingsdatum bent u het VOLLEDIGE huurbedrag verschuldigd.
o De borgsom van €150,00 wordt binnen 2 weken teruggestort.
o Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.

Artikel 5: Annulering door HUISJE HUREN ZEELAND
• Indien door onvoorziene omstandigheden HUISJE HUREN ZEELAND een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de restitutie van aanbetalingen per omgaande plaatsvinden.
• Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal HUISJE HUREN ZEELAND bovendien een extra bedrag van 20% van de huurprijs betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6: Klachten
• Ondanks onze zorg, is het mogelijk dat u een klacht of een suggestie heeft. Geef deze tijdig aan ons door zodat wij er direct en nog tijdens uw verblijf iets aan kunnen doen. Klachten die pas bij vertrek gemeld worden, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
• Als gast bent u aansprakelijk voor ontstane schade tijdens uw verblijf en verplicht deze per ommegaande te melden. Schades/breuk etc. welke reeds bij aankomst aanwezig of zichtbaar zijn, dienen gelijk bij aankomst gemeld te worden, Achteraf melden van schades/breuk etc. kunnen wij niet meer herleiden/toekennen en komen dus voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Omschrijving
• Alle losbladige informatie of informatie op de internetsite van HUISJE HUREN ZEELAND betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen, zijn te goeder trouw verstrekt.
• Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van HUISJE HUREN ZEELAND.

Artikel 8: Aankomst en vertrek
• De aankomst vindt normaliter plaats tussen 15.00 en 17.30 uur.
• Mocht u later dan 17.30 aanwezig zijn bijv. door files etc., geen probleem, maar dan horen wij dit graag tijdig zodat wij hierop in kunnen spelen.
• Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan HUISJE HUREN ZEELAND niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van het vakantiehuis op het moment dat de huurder ter plekke arriveert.
• Het vakantiehuis dient uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 9: Maximum aantal bewoners en voertuigen
• In het 2 persoons vakantiehuis mogen niet meer dan 2 personen verblijven en is er parkeergelegenheid voor 1 personenauto, in het 4 persoons vakantiehuis niet meer
dan 4 personen en eveneens parkeergelegenheid voor 1 personenauto, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door HUISJE HUREN ZEELAND.
• Indien dit aantal overschreden wordt, kan HUISJE HUREN ZEELAND de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen, waarbij het recht op schadevergoeding is uitgesloten.
• Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van HUISJE HUREN ZEELAND toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg. De extra personen dienen alsnog onmiddellijk het vakantiehuis te verlaten, waarbij het recht op schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 10: Borgsom
• De huurder is verplicht de vakantiewoning met de daarin aanwezige inventaris met voorzichtigheid en netheid te behandelen. Hij dient alle schade die tijdens de huurperiode ontstaat direct bij HUISJE HUREN ZEELAND te melden en te vergoeden.
• De borgsom van € 150,00 wordt binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

Artikel 11:Bijkomende kosten
• Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te regelen, die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld zoals in de winterperiode het verbruik van elektriciteit.
• De toeristenbelasting is reeds bij vooruitbetaling van de huurprijs voldaan.

Heb je een vraag? Bel of App even! 06-42721002